Czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych) i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne (m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku, umowy przedwstępne i warunkowe);
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3)podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4)podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
5) sporządza poświadczenia;
6) doręcza oświadczenia;
7) spisuje protokoły (m. in.: protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły zgromadzeń wspólników innych spółek);
8) sporządza protesty weksli i czeków;
9) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
11) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
12) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność może zostać dokonana także w innym miejscu.