Opłaty i taksa

Za wykonywane czynności Notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksa notarialna) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Ponadto - w zależności od rodzaju czynności - Notariusz pobiera również podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową od wniosków do ksiąg wieczystych. Podatki i opłaty przekazywane są przez Notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Należność za dokonaną czynność notarialną płatna jest gotówką.